KGHM - firma lokalna czy globalna?

[image]    W tym roku minęło pięćdziesiąt lat od odkrycia złóż rud miedzi na Monoklinie Przedsudeckiej w rejonie Lubin – Głogów. Od tego czasu nieprzerwanie trwają prace inwestycyjne, eksploatacyjne, modernizacyjne rozwojowe i przetwórcze. W ich wyniku KGHM Polska Miedź S.A. jest w światowej czołówce producentów miedzi i jest jedną z niewielu tego rodzaju firm, posiadających w pełni zintegrowany proces produkcji – od górnictwa poprzez procesy wzbogacania rudy aż do hutnictwa i wstępnego przetwarzania. Od strony zatrudnienia, pozyskiwania kadry technicznej, naukowej i organizacyjnej jest firmą lokalną, od strony jej znaczenia i wartości ma ona znaczenie globalne.


Produkcja i zasoby

   KGHM Polska Miedź S.A. z wolumenem produkcji na poziomie 556,6 tys. Mg miedzi elektrolitycznej zajmuje szóstą pozycję na świecie. W przypadku produkcji srebra metalicznego na poziomie 1 242 tys. kg miedziowa spółka zajmuje wysoką drugą lokatę. Należy dodać, że produkty KGHM Polska Miedź S.A. charakteryzują się wysoką jakością potwierdzoną certyfikatami wydanymi przez Londyńską Giełdę Metali. Techniki oraz technologie górnicze i hutnicze, nie różnią się od rozwiązań stosowanych przez innych czołowych, branżowych producentów. Z udokumentowanymi zasobami bilansowymi rudy miedzi o wielkości 1 579,2 mln Mg Cu spółka, a zarazem Polska lokuje się pomiędzy czwartą i piątą pozycją na świecie w rankingu zasobów rudy miedzi opracowywanym przez amerykańskie służby geologiczne. W wypadku zasobów srebra w tym samym rankingu Polska zajmuje pierwsze miejsce. Oszacowane w roku 2006 zasoby przemysłowe rudy miedzi o wartości 1 294,8 mln Mg Cu, przy aktualnym poziomie wydobycia kształtującym się na poziomie ok. 30 mln Mg rudy/rok, stwarzają potencjalne możliwości prowadzenia działalności górniczej przez kolejnych 40 lat. Oprócz srebra w złożach rud miedzi eksploatowanych przez KGHM, występują inne pierwiastki towarzyszące, przy czym część z nich została już skutecznie zagospodarowana. Wymienić tu należy złoto, którego produkcja w roku 2006 z uwzględnieniem wsadu obcego osiągnęła wartość 1 700 kg, ołów surowy w wielkości ok. 20 000 Mg, selen techniczny, siarczan miedzi, siarczan niklu, selen techniczny. Pośród metali towarzyszących rudom miedzi istotną pozycję zajmuje ren – pierwiastek o szczególnych własnościach stosowany w technologiach lotniczych i kosmicznych. Kilka tygodni temu oficjalnie otwarto w Głogowie instalację do produkcji renu – w niedługim czasie nasza planowana produkcja zaspokoi blisko 15 % światowego zapotrzebowania na ten niezwykle rzadki i wyjątkowo cenny metal. Wspomnieć należy, że jeden kilogram renu kosztuje blisko 8 tysięcy dolarów, co w przybliżeniu odpowiada wartości 1 Mg miedzi.
   Ważną pozycję w zasobach KGHM Polska Miedź S.A. Stanowi również złoże soli kamiennej występujące kilkadziesiąt metrów ponad pokładem miedzi. Zasoby bilansowe złoża Kaźmierzów o średniej miąższości 65,3 m, wynoszą blisko 3 miliardy Mg soli kamiennej o średniej zawartości 98,23% Na Cl.

W regionie i w kraju

   Znaczenie KGHM Polska Miedź dla Dolnego Śląska oraz w skali całego kraju określają następujące liczby:
• zatrudnienie - blisko18 tysięcy pracowników w KGHM i ponad 10 tysięcy w 20 spółkach Grupy Kapitałowej;
• wartość aktywów – ponad 12 miliardów złotych;
• przychody – ponad 11,5 mld złotych;
• zysk za 2006 blisko 3 400 mln złotych
   W świetle wszystkich wyżej przedstawionych danych, faktycznego znaczenia KGHM Polska Miedź S.A. dla regionu omawiać szerzej – jak sądzę – nie trzeba. W końcu, bezpośrednio czy pośrednio każdy z mieszkańców Ziemi Legnickiej czy Dolnego Śląska, doświadcza różnorakich skutków obecności w naszym krajobrazie firmy o takim znaczeniu i potencjale. Liczby charakteryzujące firmę świadczą także o jej istotnej roli dla gospodarki całej Polski. Jest ona jednym z największych eksporterów, doskonałym płatnikiem podatków na rzecz budżetu centralnego, budżetu Dolnego Śląska i budżetów wszystkich gmin na terenie których działamy. Firma nasza z udziałem Skarbu Państwa wypracowuje zyski płacąc gigantyczne dywidendy.

Gospodarka globalna

   Polskie przedsiębiorstwa – nie mając w przeważającej większości zasięgu globalnego – są już teraz elementem globalnej gospodarki. Działają one w otoczeniu globalnej konkurencji, w związku z czym sprostanie wyzwaniom niesionym przez zjawisko to, jest kluczowym czynnikiem możliwości ich trwania i rozwoju w przyszłości. Najlepszym dowodem na powszechny i przemożny wpływ globalizacji na najmniejszego choćby uczestnika obrotu gospodarczego są reperkusje zawirowań na odległym od Polski, wysoce wyspecjalizowanym rynku – rynku kredytów hipotecznych w USA. Przez cały Świat przetoczyła się fala spadków notowań akcji na giełdach czy też dużych zmian kursów walut narodowych. Obniżenie wartości akcji odbija się wprost na poczuciu bezpieczeństwa milionów ludzi: emerytów, których oszczędności stanowią jedyne zabezpieczenie przyszłości, drobnych „ciułaczy” odkładających na dom czy samochód. W ten sposób, poprzez „efekt domina” kondycja odległego elementu rynku wpłynąć może na obroty sklepiku, w którym co rano kupujemy mleko i rogale. To jest prawdziwy wymiar globalizacji – ma ona wpływ na najmniejszy nawet przejaw naszego życia – nie tylko zresztą gospodarczego. Do najważniejszych aspektów globalizacji w sferze gospodarki, które są szansami (a także, w przypadku niepodjęcia właściwych działań, istotnymi zagrożeniami) należą:
Innowacyjność
- Rozwój przedsiębiorstwa wymaga nieustannego konfrontowania sposobów funkcjonowania i to w każdym wymiarze (organizacyjnym, technologicznym, społecznym czy środowiskowym) z konkurentami.
- W przypadku przedsiębiorstw globalnych ma to pierwszorzędne znaczenie. Odpowiedzią na to może być udział w projektach wspierających innowacyjność o znaczeniu paneuropejskim czy ogólnoświatowym.
- Mając na uwadze różnice w kosztach wytwarzania konkurowanie z rozwijającymi się gospodarkami w obrębie tradycyjnych dziedzin gospodarowania, skazane jest na niepowodzenie. Dlatego też przesuwanie aktywności w obszary o dużej wartości dodanej, oparte o innowacyjne technologie jest koniecznością;
Przepływ pracowników
- Zmiany demograficzne powodują zmiany w dostępności pracodawców do zasobów pracy. Im starsze społeczeństwo, im większy poziom wykształcenia - tym trudniej pozyskać pracowników do prostszych, niskopłatnych prac. Także polskie firmy uczestniczą w wyścigu o tańszych pracowników przenosząc swoją produkcję, bądź jej cześć, do krajów o niższych kosztach wytwarzania. - W ciągu kilku ostatnich lat z Polski wyjechało ok. 5 % osób aktywnych zawodowo, co niedługo postawi polskie władze przed perspektywą zamierzonego „prowokowania” imigracji do Polski pracowników z krajów o niższym poziomie gospodarczym – szczególnie do tych przedsiębiorstw, które z jakichś względów nie mogą przenieść produkcji za granicę.
Swoboda działania gospodarczego
- Nie ma możliwości skutecznego, administracyjnego izolowania polskiej gospodarki od wpływów - w tym negatywnych – globalnej gospodarki. Jedynym remedium jest wewnętrzna zdolność przedsiębiorstw do sprostania nowym regułom gry;
- Skoro jesteśmy poddani wolnemu przepływowi działalności gospodarczej nie możemy pozostawać bierni, musimy szukać dla siebie, jak i dla swoich przedsiębiorstw szans na udział w zyskach płynących z tego procesu. Bezprecedensowy rozwój technologii komunikacji, niespotykana mobilność kapitału oraz przełamanie przez firmy współczesnej gospodarki wszelkich granic (ekonomicznych, politycznych, kulturowych czy społecznych), sprawiają, że wszyscy żyjemy w erze „globalizacji” i musimy zaakceptować fakt, że naszymi bezpośrednimi konkurentami, są firmy działające w Indonezji, Kongo czy Chile. Takiej wizji świata, opisywanej w jakiejś części przez Marshalla McLuhana terminem „globalnej wioski” musi sprostać KGHM Polska Miedź S.A.

[image]

Strategia

   Począwszy od lutego 2006 r., tj. od momentu powołania mojej osoby na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęto przygotowania do sformułowania nowej strategii firmy, która w sposób pełny odpowiadałaby wyzwaniom współczesnego świata, w tym szczególnie wyzwaniom niesionym przez włącznie polskiej gospodarki w nurt globalnej konkurencji. Do najważniejszych, zidentyfikowanych przez nas wyzwań przed którymi stoi KGHM zaliczyć należy:
- nieekonomiczną gospodarkę złożem,
- brak udostępnionych złóż perspektywicznych,
- wysokie koszty wytwarzania na tle konkurencji,
- możliwą dekoniunkturę na rynku miedzi i niskie ceny surowca,
- oparcie w ostatnich latach wartości firmy głównie na aktywach miedziowych bez stworzenia podstaw do stopniowej reorientacji firmy w inne obszary.
   Miejsce naszej firmy pośród światowych producentów metali, skala obrotów plasujących KGHM w pierwszej piątce polskich firm oraz uzyskiwane miliardowe zyski wyznaczyły podstawy do formułowania strategii rozwoju na najbliższe dziesięciolecia. Z drugiej strony nawarstwiające się od wielu lat zaniedbania oraz brak transparentnej i jednoznacznej strategii w latach poprzednich sprawiły, że firma nie była przygotowana do wykorzystania wyjątkowej sytuacji na rynku metali – okresu kształtowania się bardzo wysokich, nie mających precedensu w dotychczasowej historii – cen wszystkich metali nieżelaznych. Pamiętać jednak należy, że sytuacja ta nie będzie trwała wiecznie. Po okresie koniunktury przyjść musi okres stagnacji światowej gospodarki i związane z nim zmiany notowań surowców, w tym metali strategicznych. Podstawowym zadaniem stawianym przed strategią KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej na lata 2007 – 2016 jest ciągłe dążenie do wzrostu wartości firmy. Oznacza to konieczność przebudowy firmy w takim kierunku, by była ona zdolna do skutecznego, i w miarę szybkiego, dostosowywania się do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych, takich jak ceny produktów, pogarszających się warunków eksploatacji górniczej wpływających bezpośrednio na koszty produkcji czy w końcu zmian formalno-prawnych regulujących działalność firm. Sformułowana w naszej firmie misja firmy, stanowiąca podstawowe hasło przewodnie, wyznaczająca wspólne rozumienie sensu istnienia firmy i sposobu jej działania brzmi następująco: „Efektywne przetwarzanie zasobów naturalnych drogą do wzrostu wartości firmy”. Wizja firmy, czyli opis jej „wyglądu” po okresie na który strategia została sformułowana zapisano następującymi stwierdzeniami:
• Światowy producent i przetwórca miedzi i srebra działający w Polsce i za granicą.
• Firma wydobywająca i przetwarzająca rudy innych metali nieżelaznych.
• Wiodący w Polsce podmiot działający w obszarze gospodarowania odpadami, szczególnie technicznymi i przemysłowymi.
• Czołowy, krajowy producent soli kamiennej i wybranych metali nieżelaznych.
• Aktywny uczestnik rynku telekomunikacyjnego.
   KGHM zamierza realizować misję i wizję oraz sprostać zarysowanym przed chwilą wyzwaniom przede wszystkim dzięki usprawnieniom systemów zarządzania, tak w wymiarze struktur organizacyjnych, systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, lepszego wykorzystania majątku trwałego jak i poprzez ostatni, lecz nie najmniej ważny element tej układanki – maksymalne wykorzystanie tzw. potencjału społecznego. Trzeba sobie bowiem uświadomić, że KGHM Polska Miedź S.A. to nie tylko zasoby materialne: złoże, maszyny czy budynki. Firma to przecież przede wszystkim pracujący w niej ludzie. Właściwe ułożenie relacji pomiędzy przełożonymi a podwładnymi, wspólnota rozumienia zadań i wyzwań stojących prze każdą komórką organizacyjną, dobre dopasowanie kompetencji i umiejętności posiadanych przez pracowników do wykonywanej przez nich pracy, właściwy system motywacji, nie tylko materialnej - to są prawdziwe klucze do sukcesu firmy. Realizacja zarysowanej poprzednio wizji to efekt ściśle przemyślanych zaplanowanych i konsekwentnie realizowanych działań zebranych w różne, wzajemnie się przenikające programy i systemy.

Rozwój

   Strategia KGHM Polska Miedź S.A. jest strategią zakładającą rozwój firmy, tak w obszarze działalności podstawowej – górnictwa rud i hutnictwa miedzi – jak i w obszarach uzupełniających, zwanych działalnością dywersyfikacyjną. W pierwszym obszarze planuje się długoterminowe – poza horyzont roku 2025 – utrzymanie zdolność do produkcji miedzi z własnych złóż na dotychczasowym poziomie, oscylującym wokół 480 000 Mg Cu w koncentracie rocznie. Sprostanie temu wyzwaniu to zadanie wymagające podjęcia ogromnych inwestycji. Budowa od podstaw nowej kopalni, umożliwiającej eksploatację perspektywicznego złoża Głogów Głęboki Przemysłowy już została rozpoczęta. Jej sprawna realizacja pozwoli na płynne uzupełnienie kurczących się możliwości wydobywczych dotychczas eksploatowanych kopalń. Oprócz tego podejmowane są działania zmierzające do pozyskania innych złóż położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów funkcjonowania KGHM (np. na terenie Niemiec czy też w obszarze tzw. Starego Zagłębia zlokalizowanego w okolicach Bolesławca). KGHM Polska Miedź S.A. zamierza równocześnie rozpoznać możliwości zainwestowania w złoża zagraniczne, w tym położone na innych kontynentach. Zamierzenia idą w dwu kierunkach. Po pierwsze analizy możliwości nabycia już istniejących aktywów górniczych (czyli udokumentowanych i udostępnionych złóż czy też funkcjonujących już kopalń) a po drugie rozpoczęcie tzw. eksploracji czyli badania potencjalnych możliwości wydobywania miedzi czy innych metali nieżelaznych ze złóż o niskim poziomie udokumentowania Taka działalność choć związana z dużym ryzykiem, może przynieść bardzo korzystne efekty. Zakrojony na wielką skalę program modernizacji metalurgii ma na celu sprostanie obecnym ale i przewidywanym w przyszłości wymogom środowiskowym. Drugą przesłanką jest niezwykła presja konkurencji kosztowej.
   W obliczu światowego braku zbilansowania mocy produkcyjnych hutnictwa w stosunku do deficytowych zasobów koncentratu miedzi, tak zwane premie przerobowe (wyznaczające poziom możliwych do osiągnięcia marż) są na bezprecedensowo niskim poziomie. Równoczesny, dynamiczny rozwój niskokosztowych technologii hydrometalurgicznych zakreśla niezwykle wysokie wymagania, co do zakresu i jakości projektowanych zmian. O wadze tego programu świadczyć może także szacowany poziom niezbędnych nakładów inwestycyjnych, który przekroczy z pewnością miliard złotych.

Dywersyfikacja

   Drugi obszar rozwoju KGHM to działalność dywersyfikacyjna, która za swój podstawowy cel ma urozmaicanie produkcji o takie elementy które nie są bezpośrednio związane z działalnością podstawową, a pozwalającą na generowanie przychodów ze sprzedaży innych niż miedź i srebro produktów lub usług. Największy udział w tym obszarze mają aktywa telekomunikacyjne, czyli akcje Polkomtel S.A. czy też Dialog S.A. KGHM zamierza maksymalizować wartość tych aktywów poprzez aktywny udział w rozwoju rynku. Jednocześnie analizujemy możliwości inwestowania w innych branżach, szczególnie tych w których istnieje naturalna bariera dla nieograniczonego inwestowania. Barierą tą jest wymagany poziom nakładów inwestycyjnych. KGHM posiada potencjał do inwestowania w największe projekty. Jednym z potencjalnych kierunków jest energetyka. Nabierają przyspieszenia plany budowy w naszym regionie elektrowni wraz z inwestorami branżowymi.

Odpady

   Szczególną rolę zajmuje także gospodarowanie odpadami. W pierwszym rzędzie odpadami wytwarzanymi we własnych procesach produkcyjnych KGHM, w drugim odpady innych wytwórców, szczególnie przemysłowych. Naczelną ideą jest takie działanie, które pozwala z odpadu – uciążliwego dla środowiska i obciążającego koszty działalności firm – wyprodukować pełnowartościowy produkt. Sztandarowym przykładem jest schemat postępowania z żużlem szybowym, odpadem hutnictwa miedzi. Dzisiaj dzięki firmie KGHM Ecoren S.A. żużel z HM Głogów w 100 % przetwarzany jest na pełnowartościowe kruszywa drogowe zastępując surowce naturalne. Z zagospodarowaniem odpadów wiąże się kolejna domena naszej perspektywicznej działalności, czyli produkcja metali nieżelaznych, ale pozyskiwanych w szczególny sposób, mianowicie przy wykorzystaniu hydrometalurgii, czyli technik opartych nie o wysoką temperaturę, a wykorzystujących procesy chemiczne do pozyskiwania metali nieżelaznych i szlachetnych. Już dzisiaj mamy w tej mierze dobre doświadczenia – czego przykładem jest wspomniana wcześniej produkcja renu. W oparciu o te doświadczenia zamierzamy pozyskiwać metale, nie tylko z naszych zasobów ale także z innych źródeł, w tym na przykład ze złomu elektronicznego i elektrycznego – co jest już dzisiaj wymogiem prawnym.

Badania naukowe

   Strategia KGHM zakłada stosowanie nowoczesnych technologii. W związku z dużym zapóźnieniem Polski w dziedzinie szybkiego transferu takich rozwiązań ze świata nauki do przemysłu KGHM zainicjowała współpracę z najlepszymi uczelniami technicznymi naszego regionu. Powołano do życia Platformę Współpracy Technologicznej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a światem nauki, szczególnie instytutami i uczelniami technicznymi. Określono 7 obszarów badawczych, w które zamierzamy w najbliższej przyszłości inwestować, oczekując pozyskania nowych technologii pozwalających na usprawnianie prowadzonych procesów produkcyjnych (np. nowe rodzaje maszyn czy narzędzi, ograniczanie energochłonności) bądź też skutkujących opracowaniem nowych produktów (np. nowe stopy z wykorzystaniem miedzi i innych metali). Także dostęp do środków strukturalnych Unii Europejskich daje nadzieję, że ta współpraca zaowocuje opracowaniem wielu unikalnych technologii pozwalających na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej KGHM. Istotnym elementem w tym obszarze będą możliwości tworzone przez powołany przez KGHM do życia w tym roku Legnicki Park Technologiczny LETIA, wykorzystujący majątek Huty Miedzi Legnica i Legmetu.

Rozwój regionu

   Myślę, że nie jest konieczna głębsza analiza wymiaru lokalnego zarysowanych w tej części zamierzeń KGHM zapisanych na poziomie Strategii. Ich lokalizacja, może poza inwestycjami w zagraniczne złoża miedzi i innych metali, jest oczywista. Chociażby powołanie do życia Legnickiego Parku Technologicznego LETIA, który służyć będzie nie tyle zagospodarowaniu zbędnego majątku, lecz wspieraniu przedsięwzięć z kręgu opisywanych wyżej innowacyjnych technologii, jest tego wystarczającym dowodem. KGHM poczuwa się do odpowiedzialności za rozwój regionu. Jako jeden z większych pracodawców oraz konsument wielu dóbr i usług ma wpływ na życie nie tylko swoich pracowników i ich rodzin ale oddziałuje na obraz całego regionu a nawet kraju. W związku z czym „Strategia” obejmuje także realizację „Programu Odpowiedzialnego Biznesu”, czyli zestawu działań, nie tyle w sferze marketingu społecznego, ale przede wszystkim realnych działań związanych z polepszaniem relacji z interesariuszami czyli wszystkimi, którzy są zainteresowani funkcjonowaniem firmy, tj. władzami państwowymi i samorządowymi, społecznościami lokalnymi, dostawcami, obecnymi oraz przyszłymi pracownikami. Oczywistością jest także konieczność realizacji programów inwestycyjnych wspierających realizację Strategii. Opracowany program inwestycyjny przewiduje nakłady na poziomie ok. 16,3 mld PLN, z czego ponad połowa dotyczy projektów o strategicznym znaczeniu. Z tej ogromnej kwoty ponad 80 % środków zostanie zainwestowanych bezpośrednio w naszym Regionie. Zarząd KGHM sformułował 22 strategiczne inicjatywy i projekty inwestycyjne na łączną kwotę 10,2 mld. PLN. Projekty dotyczą zarówno celów związanych z działalnością podstawową spółki, jak również dywersyfikacją i wsparciem rozwoju.

Dla przyszłości

   Realizacja Strategii pozwoli, w ocenie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., na obniżenie kosztu produkcji miedzi z wsadów własnych (koncentratów) oraz przygotowanie firmy na ewentualny spadek cen miedzi, poprzez dywersyfikację i rozwój sprzedaży innych surowców oraz zwiększenie roli aktywów telekomunikacyjnych w generowaniu przyszłych strumieni środków finansowych. Zakłada się w długim okresie generowanie zysku netto zapewniającego rozwój Spółki i kontynuację wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Duża część zysku, zatrzymywana w firmie, stanowić będzie źródło finansowania programów rozwojowych, w tym akwizycji i przejęć na światowym rynku złóż metali nieżelaznych oraz na rozwijanie alternatywnych dziedzin działalności bowiem dzisiejsza koniunktura jest najlepszym momentem na położenie fundamentów pod przyszły obraz firmy. Obraz, który musi uwzględniać wyczerpanie krajowych złóż metali i konieczność wypracowania nowych specjalizacji rynkowych.

Służyć człowiekowi

   Na koniec jedno zdanie, które moim zdaniem dobrze scharakteryzuje najlepszą postawę jaką należy przyjąć wobec wyzwań niesionych przez globalizację. Jan Paweł II w dniu 27 IV 2001 w przemówieniu do uczestników VII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych stwierdził, że:
Globalizacja nie jest a priori dobra ani zła. Będzie taka, jaką uczynią ją ludzie. Żaden system nie jest celem samym w sobie, należy zatem konsekwentnie głosić, że globalizacja, jak każdy inny system, musi służyć człowiekowi, musi służyć solidarności i dobru wspólnemu.
   Tak więc w ostatecznym rozrachunku indywidualne wybory każdego z nas, współtworzących obraz współczesnego świata w obszarze gospodarki, może przyczynić się do zbudowania wspólnego dobra bądź sprowadzić na Świat kolejne nieszczęścia. Można wykorzystać dobroczynną moc wolnego światowego rynku płynącą z jego wewnętrznej spójności i logiki, szanującą wartości, uwzględniającą wymiar lokalny prowadzonej działalności lub też skierować się ku takiej wizji globalizacji, postrzeganej jako „niszczycielska powódź, zagrażająca zasadom społecznym, które zapewniały im bezpieczeństwo, i fundamentom kultury, która nadawała kierunek ich życiu”.
   Sądzę, że z mojej wypowiedzi jednoznacznie odczytać można naczelną ideę, która przyświecała ludziom opracowującym strategię działania firmy, którą ma zaszczyt kierować. Idea ta da się określić zawołaniem: Myśl globalnie i działaj lokalnie.
   Hasło to jest powszechnie znane, lecz zaślepieni antyglobaliści nadają mu niewłaściwy sens. My nadajemy mu właściwy wymiar, dzięki któremu nasza firma, nabierając zdolności do sprostania wyzwaniom otaczającego, coraz bardziej kurczącego się Świata (czyli uzyskania zdolności do minimalizacji ryzyk oraz do wykorzystania szans), pozostaje w pełnej harmonii z bezpośrednim otoczeniem. Dzięki temu KGHM stanowić będzie także w przyszłości solidną podstawę do ugruntowywania dumy z przynależności do lokalnej, dolnośląskiej społeczności, będąc równocześnie kluczowym elementem krajobrazu gospodarczego Dolnego Śląska, szczególnie poprzez zdolność do opracowywania i wdrażania nowoczesnych technologii oraz budowania materialnych podstaw naszej przyszłości w Unii Europejskiej i w coraz bardziej globalizującym się Świecie.

■ Krzysztof Skóra, tekst wykładu wygłoszonego w dniu 29.11.2007 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl