Górnicza potęga

   Odkrycie pięćdziesiąt lat temu złoża rud miedzi w rejonie Lubina i Głogowa było jednym z największych powojennych osiągnięć nauki polskiej, a jego zagospodarowanie stało się wydarzeniem na skalę lokalną, regionalną i globalną. KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się w światowej czołówce producentów miedzi i jest jedną z niewielu tego rodzaju firm, które posiadają w pełni zintegrowany proces produkcji: od górnictwa, przez procesy wzbogacania rudy aż do hutnictwa i wstępnego przetwarzania. Od strony zatrudnienia, pozyskiwania kadry technicznej, naukowej i organizacyjnej jest firmą lokalną, a od strony jej znaczenia i wartości ma znaczenie globalne. Jej obecną kondycję gospodarczą, rozwojową i modernizacyjną, na kilka dni przed uroczystością św. Barbary – patronki górników, przedstawił prezes Zarządu KGHM Krzysztof Skóra na spotkaniu zorganizowanym przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy’90 w Legnicy, wygłaszając odczyt pt. „KGHM – firma lokalna czy globalna?”

Produkcja i zasoby

   KGHM Polska Miedź SA, produkując 556, 6 tys. ton miedzi elektrolitycznej, zajmuje szóstą pozycję na świecie. W przypadku odzysku srebra metalicznego, na poziomie 1.242 tys. kg, zajmuje drugą lokatę na świecie. Produkty te charakteryzują się wysoką jakością potwierdzoną certyfikatami wydanymi przez Londyńską Giełdę Metali. Techniki oraz technologie górnicze i hutnicze nie różnią się od rozwiązań stosowanych przez innych producentów na świecie. Z udokumentowanymi zasobami bilansowymi rudy miedzi, o wielkości 1.579, 2 mln ton, spółka, a zarazem Polska lokuje się pomiędzy czwartą i piątą pozycją na świecie, a co do zasobów srebra zajmuje pierwsze miejsce. Zasoby przemysłowe rudy miedzi, przy aktualnym poziomie wydobycia kształtującym się na poziomie ok. 30 mln ton rudy na rok, stwarzają możliwości prowadzenia działalności górniczej przez kolejnych 40 lat. Oprócz srebra w złożach rud miedzi eksploatowanych przez KGHM występują inne pierwiastki towarzyszące. Część z nich została już zagospodarowana, np. złoto, którego produkcja w roku 2006 osiągnęła wartość 1.700 kg, ołów surowy, selen techniczny, siarczan miedzi, siarczan niklu. Pośród metali towarzyszących rudom miedzi istotną pozycję zajmuje ren, pierwiastek o szczególnych własnościach, stosowany w technologiach lotniczych i kosmicznych. Kilka tygodni temu otwarto w Głogowie instalację do produkcji renu. W niedługim czasie planowana produkcja zaspokoi blisko 15% światowego zapotrzebowania na ten niezwykle rzadki i wyjątkowo cenny metal. Wspomnieć należy, że jeden kilogram renu kosztuje blisko 8 tysięcy dolarów, czyli w przybliżeniu tyle ile 1 tona miedzi. Ważną pozycję w zasobach KGHM stanowi również złoże wysokiej jakości soli kamiennej występujące kilkadziesiąt metrów ponad pokładem miedzi. Zasoby bilansowe tego złoża wynoszą blisko 3 miliardy. Znaczenie KGHM dla Dolnego Śląska oraz w skali całego kraju określają następujące liczby: zatrudnienie – blisko18 tysięcy pracowników w KGHM i ponad 10 tysięcy w 20 spółkach Grupy Kapitałowej, wartość aktywów – ponad 12 miliardów złotych, przychody – ponad 11, 5 mld złotych, zysk za 2006 r. – blisko 3, 4 mld złotych, przewidywany zysk za 2007 r. – ok. 3, 7 mld zł. Każdy z mieszkańców ziemi legnickiej, Dolnego Śląska, a nawet całego kraju – pośrednio, czy też bezpośrednio – doświadcza pozytywnego działania firmy. Jest to jeden z największych w Polsce eksporterów, doskonały płatnik podatków na rzecz budżetu centralnego, budżetu Dolnego Śląska, oraz budżetów gmin na terenie, których działa. Firma ta, z ponad 40-procentowym udziałem Skarbu Państwa, wypracowuje zyski i płaci akcjonariuszom gigantyczne dywidendy.

Strategia i badania naukowe

   W obszarze działalności podstawowej spółka planuje długoterminowe – poza rok 2025 – utrzymanie zdolności do produkcji miedzi na poziomie 480 tys. ton rocznie. Sprostanie temu zadaniu wymaga podjęcia ogromnych inwestycji, w tym budowy od podstaw nowej kopalni, umożliwiającej eksploatację perspektywicznego złoża Głogów Głęboki Przemysłowy. Została ona już rozpoczęta. Jej sprawna realizacja pozwoli na płynne uzupełnienie kurczących się możliwości wydobywczych, dotychczas eksploatowanych kopalń. Podejmowane są też działania zmierzające do pozyskania innych złóż w bezpośrednim sąsiedztwie KGHM, m.in. na terenie Niemiec i w obszarze Starego Zagłębia w rejonie Bolesławca. Zamierza się również zainwestować w złoża zagraniczne, w tym położone na innych kontynentach, przez nabycie już istniejących kopalń, a także przez prowadzenie badań i poszukiwań nowych złóż rud miedzi. Strategia KGHM zakłada stosowanie nowoczesnych technologii. W tym celu, w związku z dużym zapóźnieniem Polski w tej dziedzinie, KGHM zainicjował współpracę z najlepszymi uczelniami technicznymi naszego regionu. Powołano do życia Platformę Współpracy Technologicznej pomiędzy KGHM a światem nauki. Określono 7 obszarów badawczych, w które spółka zamierza w najbliższej przyszłości inwestować, oczekując pozyskania nowych technologii pozwalających na usprawnianie prowadzonych procesów produkcyjnych (np. nowe rodzaje maszyn czy narzędzi, ograniczanie energochłonności) bądź też skutkujących opracowaniem nowych produktów (np. nowe stopy z wykorzystaniem miedzi i innych metali). Także dostęp do środków strukturalnych Unii Europejskich daje nadzieję, że ta współpraca zaowocuje opracowaniem wielu unikalnych technologii pozwalających na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej KGHM.

Rozwój regionu

   Istotnym elementem w tym obszarze będą możliwości tworzone przez powołany do życia w 2007 r. Legnicki Park Technologiczny LETIA SA, wykorzystujący majątek Huty Miedzi Legnica i Legmetu. Stanowi on przykład lokalnego wymiaru zamierzeń KGHM zapisanych w Strategii. Powołanie do życia Parku służyć będzie nie tyle zagospodarowaniu zbędnego majątku, lecz wspieraniu przedsięwzięć innowacyjno-technologicznych. Prezes stwierdził, że KGHM poczuwa się do odpowiedzialności za rozwój regionu. Jako jeden z większych pracodawców oraz konsument wielu dóbr i usług ma wpływ na życie nie tylko swoich pracowników i ich rodzin, ale oddziałuje na obraz całego regionu, a nawet kraju. W związku z tym Strategia obejmuje także realizację Programu Odpowiedzialnego Biznesu, który dotyczy przede wszystkim działań związanych z polepszaniem relacji ze wszystkimi zainteresowanymi funkcjonowaniem firmy, w tym z władzami państwowymi i samorządowymi, społecznościami lokalnymi, pracownikami. Opracowany program inwestycyjny przewiduje nakłady na poziomie ok. 16, 3 mld zł, z czego ponad połowa dotyczy projektów o strategicznym znaczeniu. Z tej ogromnej kwoty ponad 80% środków zostanie zainwestowanych bezpośrednio w regionie.

Służyć człowiekowi

   Prelegent podkreślił, że naczelną ideę, która przyświecała osobom opracowującym strategię działania KGHM, da się określić zawołaniem: „Myśl globalnie i działaj lokalnie”. Zanim jednak przywołał to zawołanie, zacytował – w kontekście postawy, jaką należy przyjąć wobec wyzwań niesionych przez globalizację – następującą myśl Jana Pawła II: „Globalizacja nie jest a priori dobra, ani zła. Będzie taka, jaką uczynią ja ludzie. Żaden system nie jest celem samym w sobie. Należy zatem konsekwentnie głosić, że globalizacja, jak każdy inny system, musi służyć człowiekowi, musi służyć solidarności i dobru wspólnemu”. Komentując te słowa prezes Krzysztof Skóra zauważył, że to indywidualne wybory każdego z nas mogą przyczynić się do zbudowania wspólnego dobra, bądź sprowadzić kolejne nieszczęścia. Nie sposób w krótkiej notatce przedstawić wszystkich problemów, które poruszył w swoim wystąpieniu prelegent. Jedno jest jednak pewne, że KGHM jeszcze przez długie dziesiątki lat będzie działać, dając wysokie zarobki swoim pracownikom i jeszcze wyższe dochody budżetowi państwa, a także sponsorować wiele wartościowych inicjatyw społeczności lokalnej. Za prelekcję podziękowano Prezesowi hucznymi brawami.

■ Adam Maksymowicz - NIEDZIELA nr 01 z dnia 06.01.2008

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl