Potrzeba dialogu

   Po raz trzeci ks. biskup dr Marek Mendyk – Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej spotkał się ze środowiskiem skupionym wokół Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 w Legnicy, dla którego wygłosił wykład pt. „Natura i tożsamość szkoły katolickiej: prawo rodziców i uczniów do edukacji katolickiej”. Temat edukacji katolickiej jest mu bliski, gdyż jest przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Wykład poprzedzony został Mszą św. odprawioną w intencji dzieci i młodzieży, aby szkoły kształciły je w duchu szacunku dla polskiej tożsamości narodowej i tradycji chrześcijańskiej.

Miejcie sól w sobie …

   Podczas Mszy św. ks. biskup wygłosił homilię o Słowie Bożym. Powiedział m.in., że Bóg obdarowuje nas swoim Słowem w swoim Jednorodzonym Synu. On bowiem stał się człowiekiem i wzywa nas do bycia prorokami naszych czasów. A zatem, pozwólmy się przeniknąć temu Słowu, aby także nasze gesty, zwłaszcza te małe, proste i pozornie niewiele znaczące, ale wykonywane w Jego imię, stawały się jasnym i czytelnym Jego znakiem. Tylko w taki sposób nie będziemy głosicielami samych siebie, nie okażemy się fałszywymi prorokami przyczyniającymi się do zgorszenia maluczkich i słabych i kładącymi im pod nogi kłody na drodze docierania do Prawdy. To On, nasz Pan, jest początkiem i końcem naszego życia, prawdziwym bogactwem ludzkiego istnienia. Zaufajmy Mu, idźmy do Niego, idźmy, aby odzyskać prawdziwy wymiar wszystkich rzeczy, aby uwolnić nas od nas samych i od naszych fałszywych idoli, idźmy celem odzyskania odwagi pozwalającej nam doświadczać wewnętrznej jedności, nawet za cenę odcięcia i odrzucenia tego, co bolesne. Zakończył słowami Jezusa: „Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą” (Mk 9,50).

Niezapomniane spotkania

   Na wstępie wykładu ks. biskup – nawiązując do niedawnej wizyty biskupów polskich ad liminia Apostolorum w Rzymie – przekazał swoje refleksje związane z tym wydarzeniem. Przedstawił też kilka wypowiedzi jakie papież Franciszek skierował do polskiego Kościoła i jego pasterzy. Papież dał się poznać jako człowiek niezwykle prosty, radosny i pokorny, żyjący blisko Pana Jezusa. Mówił o różnych wydarzeniach i inicjatywach. Zaznaczał przy tym: „To nie ja wymyśliłem. To mi powiedział Pan”. Pokazuje to w jakiej zażyłości żyje on z Panem Bogiem, który powołał go do tej szczególnej misji – sukcesora pierwszego biskupa Rzymu Piotra Apostoła. Spotkania z papieżem wzbudziły w biskupie Marku pragnienie, aby choć w części mieć w sobie te cechy, które tak pięknie on ujawnił. To były niezapomniane spotkania.

Potrzeba dialogu

   13 lutego 2014 r. Papież spotkał się z uczestnikami zgromadzenia plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej. Powiedział do nich: „Edukacja katolicka jest jednym z najważniejszych wyzwań Kościoła, zwłaszcza w takim momencie, jak obecny; konieczna w czasie, w którym czuje się, że potrzebny jest zdecydowany bodziec w kierunku nowej ewangelizacji”. Zdaniem Ojca Świętego zadanie to musi być realizowane w konkretnym kontekście historycznym i kulturowym, który stale ulega przemianom. Papież zwrócił też uwagę na pewne aspekty, które warto pogłębiać, aby doprowadzić do konfrontacji z „różnymi duszami” wielokulturowego społeczeństwa. Jednym z nich jest dialog, podstawowy element dzieła wychowania. Trzeba ze sobą rozmawiać. Papież wskazał na dzieło Pana Jezusa, który zaczął głosić Ewangelię w Galilei – tam, gdzie krzyżowały się drogi osób różnych pod względem rasy, kultury i religii. Jeżeli dobrze przyjrzeć się temu nauczaniu można zauważyć, że środowisko tych osób przypominało dzisiejszy świat. Ojciec Święty określił dzieło katolickiej edukacji dzisiaj jako wielki otwarty plac budowy, na którym Kościół jest obecny.

Wychowanie katolickie

   Winno ono w pełnym wymiarze nawiązywać do Objawienia Bożego. Trzeba także, aby nawiązywało do tradycji, do ojców Kościoła i do myśli Kościoła. Bp M. Mendyk podkreślił, że w wychowaniu katolickim ze wszech miar jest pożądana współpraca trzech środowisk wychowawczych: rodziny, szkoły i Kościoła. Z tym, że pierwszymi i głównymi wychowawcami są rodzice, którzy powinni kierować swoje dzieci do szkół zapewniających katolickie wychowanie, a kiedy nie mogą tego uczynić mają obowiązek zatroszczyć się o to, by dzieci otrzymały należne wychowanie katolickie poza szkołą. Wobec sytuacji, jaka panuje w polskiej edukacji ogromną szansą i polem do odważniejszego zagospodarowania może być rozwój szkolnictwa katolickiego w Polsce. Szkoły katolickie nie tylko uczą. Także wychowują, kształtują, formują – mądrych, dobrze wykształconych i gotowych do w pełni świadomego i odpowiedzialnego dorosłego życia – dzieci i młodzież. Uwrażliwiają ich na potrzeby innych. To są szkoły z wartościami. Kładzie się w nich duży nacisk na kultywowanie tradycji, religijnych i patriotycznych. Zajmują one pod względem wyników nauczania wysokie miejsca. Wśród 500 najlepszych liceów w Polsce – 52 to licea katolickie. W 2013 roku zarejestrowano u nas 582 różnego typu szkół katolickich. Uczy się w nich blisko 60 tysięcy dzieci i młodzieży. Mimo dużego niżu demograficznego nie maleje zainteresowanie nimi.

Przewodnik

   Ksiądz biskup przekazał jeszcze wiele bardzo istotnych i ważnych dla katolickiego wychowania myśli, przypomniał podstawowe prawa dotyczące wychowania i edukacji oraz czym żyjemy jako katolicy, jako chrześcijanie. Jest on niewątpliwie przewodnikiem katolickiego wychowania zesłanym nam przez Bożą Opatrzność.

■ Adam Maksymowicz - artykuł napisany dla tygodnika „Niedziela”
Zapis wideo omawianego wykładu można znaleźć na stronie internetowej Radia Plus Legnica (www.legnica.fm), a teksty homilii i wykładu na portalu Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 (www.dlp90.pl).

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl