Kalendarium ważniejszych wydarzeń

9 kwietnia 1990powstanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
DLP ’90 powstało w dniu rocznicy bitwy pod Legnicą (1241), po której książę Henryk II Pobożny – wzięty przez Tatarów do niewoli – poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską. Jego założycielami byli: Adam Jaworski, Stanisław Andrzej Potycz, Maria Przystasz i Zygmunt Urban, a inicjatywę wspierali: Henryk Jan Baca, Jerzy Figurski, Stanisław Kot, Józefa Nadybska i Paweł Piotrowski. Ustalono, że zasadniczym celem działalności DLP ’90 będzie doskonalenie duchowe, przede wszystkim w formie spotkań modlitewno-formacyjnych – wykładów poprzedzonych Mszą św. Inne założone cele to wspieranie działań zmierzających do: rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Henryka II Pobożnego; zaproszenia Ojca Świętego Jana Pawła II do złożenia wizyty w Legnicy; erygowania biskupstwa rzymskokatolickiego w Legnicy; ponownego sprowadzenia do Legnicy zakonu dominikańskiego. Powołano wówczas Kapitułę DLP ’90 w składzie: Adam Jaworski, Paweł Piotrowski, Stanisław Andrzej Potycz (przewodniczący), Maria Przystasz i Zygmunt Urban, która później została uzupełniona o Franciszka Ratajczaka (1994) i Andrzeja Wańkowicza (1998). W 1998 r. ustąpili z niej Adam Jaworski i Franciszek Ratajczak. Kapelanem DLP ’90
został ks. prałat Władysław Bochnak. Gdy powstała diecezja legnicka jego opiekę nad DLP ’90 potwierdził biskup legnicki Tadeusz Rybak. Pierwsze spotkania odbywały się przy parafii pw. Świętych Piotra i Pawła, której proboszczem był ks. Władysław Bochnak.

4 sierpnia 1990starania o przyjazd papieża do Legnicy i erygowanie diecezji legnickiej.
Tego dnia doszło do wizyty u kard. Henryka Gulbinowicza, metropolity wrocławskiego. W spotkaniu udział wzięli: ks. Władysław Bochnak (dziekan dekanatu Legnica Zachód i kapelan DLP ’90), ks. Władysław Jóźków (dziekan dekanatu Legnica Wschód), Andrzej Glapiński (poseł na Sejm RP), Tadeusz Pokrywka (prezydent Legnicy) oraz przedstawiciele DLP ’90: Adam Jaworski (dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy) i Stanisław Andrzej Potycz (delegat pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w Województwie Legnickim). Następstwem tej wizyty było wystosowanie przez Andrzeja Glapińskiego, który pod koniec sierpnia 1990 r. został wojewodą legnickim, oficjalnego zaproszenia do złożenia przez papieża wizyty w Legnicy. W tej sprawie przedstawiciele DLP ’90 (Adam Jaworski, Stanisław Kot, Stanisław Andrzej Potycz i Zygmunt Urban) byli również (9 listopada 1990) u biskupa gorzowskiego Józefa Michalika.

1 września 1990Msza św. w intencji poległych w obronie Ojczyzny.
Msza św., której współorganizatorem było DLP ’90, została odprawiona w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy, z uroczystą oprawą Wojska Polskiego i Policji.

21 lutego 1991starania o ponowne sprowadzenie do Legnicy zakonu dominikańskiego.
Przedstawiciele DLP ’90 wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Wojewódzki w Legnicy z delegacją Polskiej Prowincji Dominikanów w związku z podjętą – na wniosek DLP ’90 – próbą ponownego sprowadzenia do Legnicy zakonu dominikańskiego i przyznania mu budynku po byłym klasztorze dominikańskim przy pl. Zawadzkiego (obecnie pl. Klasztorny) w Legnicy. Po blisko dwuletnich rozmowach i konsultacjach, mając na uwadze możliwości finansowe Prowincji, dominikanie podjęli jednak negatywną decyzję w tej sprawie.

21 marca 1991powrót franciszkanów z Prowincji św. Jadwigi do Legnicy.
Prowincja św. Jadwigi nabyła od Skarbu Państwa zrujnowany klasztor pobernardyński przy pl. Franciszkańskim w Legnicy, o rewindykację którego starała się od marca 1990 r., z pomocą osób związanych z DLP ’90, które pragnęły powrotu franciszkanów „brązowych” do Legnicy.
Kilka miesięcy później DLP ’90 przeniosło swoją siedzibę do tego klasztoru. Jednak na etapie przygotowania procesu inwestycyjnego franciszkanie napotkali na trudności ze strony wojewódzkiego konserwatora zabytków w Legnicy, z powodu których nie mogli prowadzić dalszej działalności w tym klasztorze. W tej sytuacji we wrześniu 1992 r. miasto przekazało im budynek położony przy ul. Macieja Rataja 23 w Legnicy. Powstał tam Dom Zakonny,
w kaplicy którego DLP ’90 odbywało swoje spotkania od jesieni 1992 r. do listopada 2019 r.

9 kwietnia 1991spotkanie z konsulem Austrii.
Przedstawiciele DLP ’90 spotkali się z goszczącym w Legnicy konsulem generalnym Austrii dr. Emilem Brixem, który interesował się działaniami środowisk chrześcijańskich ziemi legnickiej.

24 maja 1992ingres bp. Tadeusza Rybaka.
Środowisko DLP ’90 uczestniczyło w uroczystym ingresie bp. Tadeusza Rybaka, pierwszego biskupa diecezji legnickiej, utworzonej 25 marca 1992 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

19 października 1993pierwszy wykład otwarty.
Wykładem mec. Antoniego Koniuszewskiego z Wrocławia pt. Mesjanizm w historii narodu DLP ’90 rozpoczęło cykl wykładów otwartych. Wcześniejsze wykłady miały charakter zamknięty.

19 czerwca 1994wybory do Rady Miejskiej w Legnicy.
DLP ’90 wzięło udział w wyborach do Rady Miejskiej w Legnicy.
Wprowadziło do niej swoich przedstawicieli. Podobnie było w następnych wyborach 11 października 1998 r.

12 stycznia 1994pierwsze medialne informacje o spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Radio Plus Legnica, zapowiadając wykład o. dr. Wacława Chomika OFM pt. Cnota roztropności, jako pierwsze spośród mediów zaczęło informować o spotkaniach organizowanych przez DLP ’90. Później zaczęły to robić także inne media, w szczególności miesięcznik „Wrocławska Gazeta Polska” (we wrześniu 2000 r. tekstem Adama Maksymowicza pt. Gdzie dziewczyny z tamtych lat? o wykładzie Krystyny Sobierajskiej) oraz edycje legnickie tygodników „Niedziela” (8 czerwca 2003 r. wywiadem ks. Waldemara Wesołowskiego z ks. Henrykiem Kietlińskim SAC pt. Kościół katolicki na Wschodzie wczoraj i dziś) i „Gość Niedzielny” (6 listopada 2005 r. tekstem Romana Tomczaka pt. Umowa poczdamska a problem przesiedleń – roszczenia niemieckich związków przesiedleńczych o wykładzie Barbary Maksymowicz). Do działalności DLP ’90 nawiązują także inne media, np. tygodniki: „Idziemy”, „Warszawska Gazeta”, „Uważam Rze”, miesięczniki: „w Sieci Historii”, „Nowe Państwo”, „WPIS”, czasopisma naukowe: „Perspectiva”, „Studia Salvatoriana Polonica”, a także Radio Maryja, TVP3 Wrocław, TVP3 Warszawa, TV Dami i wiele portali, w tym legnica.24h.pl i lca.pl.

23 czerwca 1994umieszczenie krzyża na byłym klasztorze dominikańskim.
Działania podjęte przez DLP ’90 doprowadziły do ponownego umieszczenie krzyża na byłym klasztorze dominikańskim przy pl. Klasztornym, zniszczonego i zdjętego w latach 70. XX w. Krzyż poświęcił biskup legnicki Tadeusz Rybak.

26 kwietnia 1995Stanisław Obertaniec Honorowym Członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Kapituła DLP ’90 przyznała Stanisławowi Obertańcowi, dyrektorowi Radia Plus Legnica, tytuł Honorowego Członka DLP ’90 za medialne wspieranie działalności Duszpasterstwa.

12 września 1995ufundowanie figury św. Franciszka z Asyżu.
Biskup legnicki Tadeusz Rybak poświęcił kaplicę pw. Stygmatów św. Franciszka w Domu Zakonnym (miejsce spotkań DLP ’90) oraz umieszczoną w niej lipową figurę św. Franciszka z Asyżu, ufundowaną przez DLP ’90, a wykonaną przez znanego artystę rzeźbiarza z Chochołowa Jana Ziędera.

1996wydanie broszury pt. „ABC katolickiej nauki społecznej”.
DLP ’90 wydało broszurę ABC katolickiej nauki społecznej (ss. 17) zawierającą fragmenty tekstów ks. Władysława Piwowarskiego. Dwa lata później wydało jego książkę pt. ABC katolickiej nauki społecznej. Cz. I: Wprowadzenie, podstawy, kierunki (ss. 140). Było to drugie jej wydanie, pierwsze ukazało się w 1993 r. w Wydawnictwie Diecezjalnym w Pelplinie. Obie pozycje zostały wydane staraniem Zygmunta Urbana, który pod pseudonimami Stanisław Wilk i S.W. napisał wstępy do nich.

7 sierpnia 1997pierwszy wykład wygłoszony przez kobietę.
Krystyna Sobierajska, współzałożycielka NSZZ „Solidarność” w Legnicy, działaczka polonijna w Norwegii (1984-2005), wygłosiła wykład pt. Kierunek poszukiwań w oświacie norweskiej. W DLP ’90 wykłady wygłosiły również: Dorota Czudowska, Aniela Dylus,
Aldona Kamela-Sowińska, Halina Szustak, Maria Kominek OPs, Elżbieta Witek, Joanna Duda-Gwiazda (wykład wraz z mężem Andrzejem Gwiazdą), Teresa Grabińska, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Kazimiera Jaworska, Alfreda Jaworska, Małgorzata Kupiszewska, Magdalena Marchewka, s. Elżbieta Raszczyk OSU.

24 kwietnia 1998wniosek o odznaczenie Zygmunta Urbana.
Na wniosek DLP ’90 wojewoda legnicki przyznał Zygmuntowi Urbanowi tytuł i odznakę „Zasłużony dla Województwa Legnickiego” z uzasadnieniem: „Jako osobie znanej w Legnicy ze swej wieloletniej, publicznej działalności o charakterze patriotyczno-niepodległościowym”.

29 października 1998pierwszy cudzoziemiec w Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90.
Wykład wygłoszony tego dnia w DLP ’90 poświęcony był działalności Ruchu Focolari założonego przez Chiarę Lubich (1920-2008), służebnicę Bożą. Jednym z czterech przedstawicieli tego ruchu, którzy mówili o jego działalności, był Szwajcar prof. Max Stebler
z KUL. Później gościliśmy jeszcze czworo innych cudzoziemców: Bułgarkę Marię Kominek OPs, przełożoną fraterni bł. Imeldy w Warszawie; Hiszpana ks. dr. Ignacego Solera, kapłana Prałatury Personalnej Opus Dei, od 1994 r. pracującego w Polsce; Serbołużyczanina ks. Szczepana Delana, proboszcza parafii w Radworju na Łużycach; Węgra dr. hab. Imre Molnara, dyplomatę, pierwszego radcę ds. kultury i prasy Ambasady Węgier w Polsce.

30 listopada 1998Izabela Wańkowicz sekretarzem Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Nowym sekretarzem – w miejsce Elżbiety Łabudy po jej wyjeździe z Legnicy – została Izabela Wańkowicz, która nadal pełni tę funkcję.

14 października 1999pierwszy wykład w Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.
Goście DLP ’90 wygłaszali wykłady także dla członków FPPZ w Legnicy. Pierwszy wykład wygłosiła prof. dr hab. Aniela Dylus (UKSW) Etyka a przedsiębiorczość, kolejne: dr Artur Ławniczak (UWr) Polityka a gospodarka, Zdzisław Nowicki (dyplomata) Porozmawiajmy o naszych możliwościach na Wschodzie, ks. prof. dr hab. Helmut Juros SDB (UKSW) Etyczne rozumienie sukcesu oraz dr Stanisław Krajski (UKSW) Filozofia gospodarki i Gospodarka
a cywilizacja
.

2 kwietnia 2000 jubileusz 10-lecia Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Błażej Bernard Kurowski OFM, minister prowincjalny Prowincji św. Jadwigi, który zaprezentował także wykład pt. Aktualność działalności Prowincji Świętej Jadwigi. Uroczystość uświetnił śpiew Zespołu Kameralnego z parafii pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach. Spotkaniom DLP ’90 kilka razy towarzyszyła oprawa śpiewno-muzyczna, a dwa spotkania były poświęcone muzyce: prof. Marek Dyżewski, były rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wygłosił wykład ilustrowany muzyką pt. Muzyczny ogród Marii Panny (14 maja 2015), a bp. Stefan Cichy wykład pt. Troska o muzykę kościelną w dokumentach Kościoła XX i XXI w. (19 października 2017).

12 października 2004pierwsze spotkanie gościa Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 z młodzieżą szkolną.
Pierwszym wykładowcą DLP ’90, który spotkał się z młodzieżą szkolną, był dr Stanisław Krajski, który wygłosił wykład dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy pt. Czy filozofia Konfederacji Barskiej jest znowu aktualna?

12 kwietnia 2005jubileusz 15-lecia Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup legnicki Tadeusz Rybak, a wykład pt. Etos pracy ludzkiej zaprezentował o. Wacław Stanisław Chomik OFM, minister prowincjalny Prowincji św. Jadwigi.

29 września 2005150. spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy legnicki Stefan Regmunt. Wygłosił także wykład pt. Kościół i duszpasterstwo powołań w Polsce.

30 marca 2006pierwsza książka o działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Tego dnia odbyła się prezentacja książki pt. Rozjaśnić serca poświęconej działalności DLP ’90 w latach 1990-2005. Kolejne książki związane z działalnością DLP ’90 to: [/i]Henryk Pobożny i księżna Anna – władcy Śląska[/i] (dwa wydania: Legnica 2011 i Legnica 2013), Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny (dwa wydania: Legnica 2013 i Legnica 2015), Święty Jan Paweł II pośród nas (Legnica 2015) i Głos, który nie umilkł... (Legnica 2016). Wszystkie zredagował i opracował S.A. Potycz.

20 listopada 2006strona internetowa Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Od tego dnia działa domena www.dlp90.pl. Znajduje się na niej wiele materiałów szczegółowo przedstawiających działalność DLP ’90. Inicjatorem powstania strony i jej bezinteresownym administratorem jest Grzegorz Obuchowski. Z zamieszczonych materiałów korzysta miesięcznie kilkanaście tysięcy osób, niektórzy wykorzystują je w przygotowywanych przez siebie audycjach i publikacjach.

9 października 2006Msza św. za Ojczyznę i rządzących.
Na prośbę DLP ’90, Fundacji Pawła Jurosa i Duszpasterstwa Akademickiego w Legnicy w kościele pw. Świętej Trójcy odprawiona została koncelebrowana Msza św. za Ojczyznę i rządzących Polską. Przewodniczył jej ks. prałat Władysław Jóźków, a asystowali mu o. Tobiasz Fiećko OFM, ks. Tadeusz Kisiński i ks. Jan Pazgan, który wygłosił kazanie.

8 października 2009200. spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup legnicki Stefan Cichy. Wygłosił także wykład pt. Sługa Boży Jan Paweł II jako budowniczy mostów w Europie Środkowo-Wschodniej.

27 marca 2010wniosek Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 o beatyfikację Henryka II Pobożnego i księżnej Anny.
Wniosek został złożony podczas sesji plenarnej I Synodu Diecezji Legnickiej przez przewodniczącego Kapituły DLP ’90 na ręce biskupa legnickiego Stefana Cichego.

22 kwietnia 2010jubileusz 20-lecia Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup legnicki Stefan Cichy. Wygłosił także wykład pt. Zaangażowanie świeckich w sprawowaniu liturgii.

10 lutego 2011nagrywanie wykładów wygłaszanych w Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90.
Jako pierwszy został nagrany i umieszczony na portalu Radia Plus Legnica wykład prof. Jana Żaryna pt. Prymas Tysiąclecia – w 30. rocznicę śmierci. Dotychczas Radio Plus Legnica nagrało (w formie wideo lub fonicznej) i umieściło na swoim portalu (w zakładce: Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90) wykłady z 83 spotkań.

11 marca 2011Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 współzałożycielem Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli.
Inauguracja SRŚN miała miejsce w legnickim klasztorze Franciszkanów Konwentualnych w obecności biskupa legnickiego Stefana Cichego. Uczestniczyli w niej także współzałożyciele SRŚN, w tym: DLP ’90, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego. Uroczystość zakończyła Msza św. odprawiona w katedrze Legnickiej pod przewodnictwem biskupa legnickiego.

10 kwietnia 2011odsłonięcie tablicy smoleńskiej.
W katedrze legnickiej, po Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Marka Mendyka, została odsłonięta tablica smoleńska. Pomysłodawcami takiego uczczenia pierwszej rocznicy katastrofy rządowego samolotu były osoby związane z DLP ’90 i Fundacją Pawła Jurosa: Dorota Czudowska, Stanisław Obertaniec, Stanisław Andrzej Potycz i Krzysztof Skóra.

15 grudnia 2011modlitwa o beatyfikację Henryka Pobożnego i jego małżonki Anny.
Na zakończenie spotkania, którego gościem była prof. Kazimiera Jaworska, po raz pierwszy została odmówiona Modlitwa o potrzebne łaski za przyczyną Henryka Pobożnego i jego małżonki Anny, autorstwa ks. prof. Bogusława Drożdża. Od tamtej pory jest ona odmawiana podczas każdego spotkania DLP ’90.

26 stycznia 2012trzech biskupów w Duszpasterstwie Ludzi Pracy’90.
Wśród słuchaczy wykładu biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Stefana Regmunta pt. Współczesne wyzwania duszpasterstwa służby zdrowia obecni byli bp Stefan Cichy i bp Marek Mendyk. Warto dodać, że w DLP ’90 gościliśmy łącznie siedmiu biskupów: bp. Stefana Cichego (sześć razy), bp. Marka Mendyka (pięć), bp. Zbigniewa Kiernikowskiego (cztery), bp. Stefana Regmunta (trzy), bp. Tadeusza Rybaka (raz), abp. Jana Martyniaka (raz) oraz bp. Włodzimierza Juszczaka (raz).

16 lutego 2012Msza św. w intencji Węgier i premiera Victora Orbana.
Tego dnia Msza św. poprzedzająca wykład została odprawiona w intencji Węgier i premiera rządu Victora Orbana, „aby proces głębokich reform państwa węgierskiego, z odwołaniem się do wartości chrześcijańskich, zakończył się sukcesem, a przemiany tam zachodzące były źródłem inspiracji dla Polski”. Ambasada Węgier w Polsce, poinformowana o tej Mszy św., przysłała podziękowanie, a w wyniku nawiązania kontaktów do DLP ’90 przyjechał dr Imre
Molnar, pierwszy radca ambasady, z wykładem pt. Esterházy – bohater i męczennik narodu węgierskiego i polskiego (13 maja 2013).

3 maja 2012marsz w obronie wolności mediów i Telewizji Trwam.
DLP ’90 było współorganizatorem legnickiego marszu w obronie wolności mediów i Telewizji Trwam, w którym wzięło udział kilka tysięcy osób.

17 maja 2012Msza św. w języku serbołużyckim.
Jedyny raz podczas spotkania DLP ’90 Msza św. została odprawiona w innym języku niż polski – w serbołużyckim. Gościem spotkania był wówczas ks. Szczepan Delan, proboszcz parafii w Radworju na Łużycach (RFN), który wygłosił wykład w języku polskim pt. Błogosławiony Alois Andricki i Łużyczanie – słowiańska mniejszość w Niemczech.

15 września 2012medal „Mater Verbi” dla redaktora Adama Maksymowicza z Wrocławia.
Adam Maksymowicz otrzymał medal przyznawany raz w roku przez redaktora naczelnego tygodnika „Niedziela”, jako podziękowanie za cenne teksty dla tego pisma. Chodziło o relacje ze spotkań DLP ’90, które odbyły się w latach 2005-2012.

18 czerwca 2013„Rozmowy Niedokończone” w Radiu Maryja.
Audycja została nadana z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Udział w niej wzięli: dr Anna Sutowicz, ks. prof. Bogusław Drożdż, ks. Marian Kopko, ks. dr Mariusz Majewski i przewodniczący Kapituły DLP ’90 Stanisław Andrzej Potycz. Rozmowy dotyczyły księcia Henryka Pobożnego i jego małżonki Anny. W latach późniejszych przewodniczący Kapituły DLP ’90 uczestniczył jeszcze dwukrotnie w „Rozmowach Niedokończonych” Radia Maryja (15 czerwca 2015 i 17 czerwca 2019), które były poświęcone zabiegom DLP ’90 o beatyfikację księcia.

26 września 2013250. spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Wykład pt. 50-lecie ogłoszenia Konstytucji o Liturgii Świętej – przygotowanie, myśli przewodnie i dokumenty wykonawcze, przygotowany przez biskupa legnickiego Stefana Cichego, odczytał w jego zastępstwie delegat ks. dr Mariusz Majewski, który przewodniczył
także Mszy św. koncelebrowanej.

1 listopada 2014śmierć kapelana Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Ks. prof. dr hab. Władysław Bochnak zmarł w Legnicy, w 81. roku życia. Kapelanem DLP ’90 był ponad 24 lata.

25 marzec 2015powstanie Bractwa Henryka Pobożnego.
Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski zatwierdził statut Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej (w skrócie: Bractwo Henryka Pobożnego) oraz przyznał mu osobowość prawną. Inicjatywa powołania Bractwa zrodziła się podczas rozmowy Stanisława Andrzeja Potycza z Tomaszem Łysiakiem i jego żoną Magdaleną, w czasie ich wizyty w Legnicy, w związku z kolejnym wykładem Tomasza Łysiaka w DLP ’90. Pomysł zyskał akceptację osób związanych z DLP ’90, a niektóre z nich zostały członkami-założycielami Bractwa. Inauguracja działalności Bractwa nastąpiła w bazylice w Legnickim Polu podczas Mszy św. odprawionej 9 kwietnia 2015 r. pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka i z jego homilią.

16 i 18 kwietnia 2015jubileusz 25-lecia Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
16 kwietnia 2015 r. została odprawiona Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem i z homilią o. dr. Alana Tomasza Brzyskiego, ministra prowincjalnego Prowincji św. Jadwigi, który po Mszy św. wygłosił także wykład pt. Józef z Nazaretu – jako odpowiedź na
wyzwania kryzysów współczesności
. Natomiast 18 kwietnia 2015 r., z okazji jubileuszu, odbyła się konferencja naukowa z wykładami bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, Marka Jurka, prof. Franciszka Antoniego Marka i Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

7 października 2015zgoda Konferencji Episkopatu Polski na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Henryka Pobożnego.
Zgoda (nihil obstat) była jednogłośna, a udzielono jej dokładnie w rocznicę bitwy morskiej pod Lepanto (1571) pomiędzy Imperium Osmańskim a Ligą Świętą, zakończonej – wbrew wszelkim ludzkim przesłankom (rola Matki Bożej) – zwycięstwem chrześcijan.

18 grudnia 2015ks. Bogusław Drożdż kapelanem Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski mianował ks. prof. Bogusława Drożdża kapelanem DLP ’90.

2016 r.w pracy magisterskiej o Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90.
Wioletta Mogiła, studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, napisała (i obroniła) pracę magisterską pt. Edukacyjna rola Duszpasterstwa Ludzi Pracy w latach 1980-1990, której znaczna część poświęcona została DLP ’90.

23 czerwca 2016zgoda Kongregacji ds. Świętych na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Henryka Pobożnego.
Zgoda na „przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego sługi Bożego Henryka II zwanego Pobożnym, wiernego świeckiego” została podpisana przez kard. Angelo Amato, prefekta Kongregacji ds. Świętych.

4 maja 2017ustanowienie postulatora.
Biskup legnicki ustanowił i wyznaczył ks. prof. Stanisława Araszczuka „postulatorem prowadzącym sprawę kanonizacyjną Sługi Bożego Henryka II Pobożnego”.

18-20 sierpnia 2017katoliczka z Tajwanu gościem Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Na zaproszenie przewodniczącego Kapituły DLP ’90 przebywała w Legnicy Chinka z Tajwanu Wen Chi Ou. Było to możliwe dzięki uprzejmości prof. Henryka Goika, byłego ambasadora Polski w Laosie i wykładowcy DLP ’90. Po raz pierwszy była ona w Polsce
w 2016 r. podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, wówczas rodzina prof. Goika gościła w swoim domu cztery Tajwanki, w tym Wen Chi Ou. W Legnicy i w Legnickim Polu zainteresowała ją szczególnie postać Henryka II Pobożnego.

19 października 2017300. spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Mszy św. odprawionej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej przewodniczył i homilię wygłosił biskup senior Stefan Cichy, który po Mszy św. wygłosił także wykład pt. Troska o muzykę kościelną w dokumentach Kościoła XX i XXI w.]

14 listopada 2019ostatnie spotkanie w Domu Zakonnym przy ul. Macieja Rataja.
W grudniu 2019 r. franciszkanie z Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu objęli parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Legnicy i opuścili Dom Zakonny przy ul. Macieja Rataja, w którym od 1993 r. odbywały się spotkania DLP ’90.
Podczas ostatniego spotkania w tym miejscu 14 listopada 2019 r. ks. prof. Stanisław Araszczuk wygłosił wykład pt. Egzorcyzmy w praktyce Kościoła.

4 marca 2020koronawirus w Polsce.
Tego dnia stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce, a 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię Covid-19, z powodu której w 2020 r. odbyły się tylko trzy spotkania DLP ’90.

29 czerwca 2020odznaka „Zasłużony dla Legnicy” dla Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.
Odznaka została przyznana uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XX/281/20 z 29 czerwca 2020 r., a jej wręczenie przez prezydenta Legnicy i przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy nastąpiło 5 października 2020 r., podczas uroczystej sesji Rady w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy. W imieniu DLP ’90 odebrał ją Stanisław Andrzej Potycz.

2020w publikacji naukowej o Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90.
O. dr Tomasz Skibiński OFM, pracownik naukowy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów we Wrocławiu, od 2019 r. proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Legnicy, w książce pt. Apostolstwo franciszkanów Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w latach 1972-2012. Studium teologiczno-pastoralne wspomniał obszernie o działalności DLP ’90.

26 września 2020Nagroda im. Henryka Pobożnego.
W 2020 r. Bractwo Henryka Pobożnego ustanowiło, przyznawaną corocznie, Nagrodę im. Henryka Pobożnego. Pierwszym jej laureatem 26 września 2021 r. został prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Kolejnym laureatem Nagrody został prof. dr hab. Jan Żaryn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), a w uroczystości jej wręczenia udział wzięła Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek.

■ Stanisław Andrzej Potycz – powyższy tekst został opublikowany w książce pt. Idziemy dalej… (red. S.A. Potycz, Legnica 2021), wydanej z okazji 30-lecia Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.

1 2 »

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl